Bộ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện Bộ Quy chuẩn Kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5:2008/BCT; QCVN QTĐ-6:2008/BCT; QCVN QTĐ-7:2008/BCT là văn bản quy phạm pháp luật bắt buộc áp dụng cho các đơn vị hoạt động điện lực trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật điện bao gồm các quy định về thiết kế, xây lắp, vận hành và kiểm tra các trang thiết bị sản xuất, truyền tải điện và phân phối điện năng. 

Quy chuẩn kỹ thuật điện do Bộ Công Thương chủ trì biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định. Quy chuẩn kỹ thuật được Bộ Công Thương ban hành theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008. 

Quy chuẩn kỹ thuật điện được xây dựng dựa trên việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và biên tập lại nội dung của 03 bộ Quy phạm Trang bị điện, bao gồm Quy phạm thi công công trình điện (TCN-1-84), Quy phạm vận hành nhà máy điện và lưới điện (QPDT-01-71). Tiêu chuẩn ngành về Khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện (TCN-26-87). 

Bạn có thể xem 03 Quy chuẩn tại đây:

QCVN QTĐ-5:2008/BCT: QCVN QTD 05-2008 BCT Ky thuat dien.pdf

QCVN QTĐ-6:2008/BCT: QCVN QTD 06-2008 BCT Ky thuat dien.pdf

QCVN QTĐ-7:2008/BCT: QCVN QTD 07-2008 BCT Ky thuat dien.pdf